www.gdproject.sk Vízia a ciele

Vízia GD PROJECT


GD PROJECT chce v spolupráci aj so Slovenskou spoločnosťou údržby prinášať informácie o moderných spôsoboch údržby z domova aj zo sveta a ponúkať ich aplikáciu do výrobných podnikov.

GD PROJECT chce byť vyhľadávaným partnerom pre konzultáciu a poradenstvo v oblasti organizácie práce údržby výrobných podnikov v zmysle princípov totálne produktívneho manažérstva a totálne produktívnej údržby (TPM – Total Productive Maintenance). V budúcnosti sa chceme orientovať aj na dodávateľa externej údržby pre výrobné podniky.

GD PROJECT chce byť vyhľadávaným partnerom pre aplikáciu performance managementu (kultúry orientovanej na výkon) výrobných podnikov, pre dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti, kvality a efektívnosti výrobného procesu v súlade s dodržiavaním etických morálnych princípov.
Poslanie GD PROJECT

GD PROJECT chce prispieť k vylepšovaniu výrobných procesov vrátane procesu údržby vo výrobných podnikoch v zmysle moderných a overených princípov totálne produktívneho manažérstva (TPM), performance managementu (kultúry orientovanej na výkon) a etických a morálnych zásad.
Ciele GD PROJECT

Cieľom GD PROJECT je úzko spolupracovať s odborníkmi v rámci Slovenskej spoločnosti údržby a nadobudnuté skúsenosti poskytovať prostredníctvom konferencií, seminárov, konzultácií, prezentačných návštev u zákazníkov a ponúkaných produktov, pre všestranné vedomie údržbárskej obce.

Cieľom GD PROJECT je úplná spokojnosť zákazníkov s dodanými riešeniami a poskytnutými službami.

Kontakt

Ing. Gabriel Dravecký,PhD.
GD PROJECT
Dolné Naštice 40
IČO: 45 467 129
DIČ: 1023447293
+421 905 432 078