www.gdproject.sk Projekty


V rámci implementácie všetkých projektov:

Totálne produktívnej údržby
Auditu údržby
Performamce mangement
Informačné systémy pre údržbu a výrobu

ponúkame konzultácie a vzdelávanie aj priamo v spoločnosti tzv: "in site" čim sa prispôsobíme k vyriešeniu problémov vo vašich spoločnostiach.
Spoločnosť v ktorej uvedené konzultácie vykonávame víta túto možnosť , nakoľko vrámci vzdelávanie využívame prierez organizačnej štruktúry a nastavujeme procesy tak, aby boli zároveň verifikované a účinné.

Ďalšou možnosťou konzultácií a vzdelávania je osvedčené vzdelávanie vrcholového alebo stredného mamažmentu spoločnosti priamo na pracovislu, alebo mimo neho.
   Pri osvojení obsahu vzdelávania jednotlivých projektov stredným a vrcholovým mamažmentom, je implementácia uvedených systémov veľmi dobre nasmerovaná.
    Nemalou výnimkou je aj fakt, že systém vzdelávania ponúkame len výrobnému, či technickému riaditeľovi. Je to jeden z veľmi účinných spôsobov na implementáciu jednotlivých projektov.

V zmysle Európskej normy EN 13 306, údržba predstavuje kombináciu všetkých technických, kontrolných a riadiacich opatrení počas životnosti prvku za účelom zachovania funkčnosti stavu alebo vrátenia do funkčného stavu tak, aby mohol spĺňať požadovanú funkciu.

         Vývoj organizácie riadenia v oblasti priemyselnej údržby súvisí s vývojom celej spoločnosti. Kým v minulosti bola údržba samostatným útvarom a väčšinou bola centralizovaná, dnes, keď do popredia ide efektívnosť, konkurencieschopnosť a kvalita výrobkov, časť prác údržby preberajú operátori a údržba plní náročnejšie úlohy, ktoré sú zamerané na spoľahlivosť zariadení, prediktívnu údržbu či RCM(Reliability Centred Maintenance - údržba orientovaná na spoľahlivosť).

 

  S rozvojom spôsobov údržby, okrem toho, že sa stretávame s centralizovanou,  decentralizovanou, kombinovanú a externo uržbou, je potrebné spomenúť   ich základné vývojové stupne:

Vývojové stupne údržby vo svete
                             
                  

 Totálne produktívna údržba je filozofia starostlivosti o zariadenia, ktorá spája všetkých zamestnancov spoločnosti /podniku/ v snahe o efektívnejšie riadenie výrobného procesu vrátane údržby.

 Cieľom TPM je maximalizovať efektívnosť strojov a zariadení a vytvoriť tak optimálne podmienky vo vzťahu „Človek – Stroj – Prostredie“.

Totálne produktívna údržba (TPM - Total Productive Maintenance) sa orientuje na zapojenie všetkých pracovníkov vo výrobe do aktivít, ktoré smerujú k minimalizácii prestojov zariadení, minimalizácii nehôd a nepodarkov.
Pôvod termínu „Totálne produktívna údržba“ sformuloval pred viac ako štyridsiatimi rokmi Seichi Nakajima ako člen inštitútu pre vývoj preventívnej údržby JPIM v Japonsku ktorý definoval pojmy pre TPM a jeho systém bol implementovaný vo veľa podnikoch v Japonsku.
                           


Od vývoja filozofie Totálne produktívnej údržby od Seichi Nakajimu, ktorú prezentoval v  70.rokoch 20. storočia, sa dôsledku vývoja náročného konkurenčného prostredia neustále zvyšujú požiadavky zákazníkov na produkt a následne výrobcov na zriadenia, preto sa k samotnej filozofii pridružujú Lean Manufacturing a Total Quality Management, Kaizen, ktorých cieľom je sú: nulové chyby, nulové poruchy, nulový odpad a nulové zásoby, so zameraním na zníženie nákladov na výrobu a zariadenie. Preto sa TPM postupne upravilo do takejto podoby ako je to uvedené na nasledovnom obrázku:

                                 

V zmysle týchto princípov Totálne produktívnej údržby poskytujme základnú konzultáciu, obhliadku, vypracovanie krátkej správy o stave prevádzky
a navrhneme spôsob spolupráce.

Následne spracujeme celý projekt implementácie  za účelom nasledovných prínosov: 

  

             Zvýšenie produktivity práce .

             Zníženie výrobných nákladov.

             Znižovanie počet nezhôd.

             Úspora energie.

             Zníženie zásob náhradných dielov.

             Zníženie počtu pracovných úrazov.

             Zvýšenie motivácie.

            Dôslednejšie a presnejšia osobná zodpovednosť za každý proces

             Zabezpečený proces opatrení na zlepšenia

            

 


Zodpovední manažéri za údržbu a výrobu často stoja pred problémom hodnotenia efektívnosti výroby, či údržby. Často ich k tomu núti samostatný prehľad, ale aj konkurencieschopnosť , zavádzanie systémov manažérstva kvality a podobne.

Ak chceme niečo riadiť, musíme to vedieť merať. Niekedy na to postačujú excelovské tabuľky. Práve spoločnosti, ktoré vyvíjajú a ponúkajú informačné systémy, často rozmýšľajú aj za vás a všetky potrebné údaje vám vedia zhromaždiť tak, aby ste mali dôležité údaje pre rozhodovanie. Sú to napríklad údaje o celkovej efektivite prevádzky(OEE-CEZ), stredná doba porúch, pohotovosť strojov, reakčná doba údržby, sledovanie nákladov na údržbu a výrobu, paretové analýzy a podobne.
 
Pred samotným výberom o informačného systému je potrebné uskutočniť dokonalú analýzu. Často krát závisí od toho, aký je informačný pre ekonomické oblasti a či je možné medzi nimi uskutočniť interface a podobne.
Práve  pri tomto rozhodnutí a pri výbere informačných systémov vám ponúkame uskutočniť nezávislú analýzu a odporučiť informačný systém k vašej spokojnosti.
 
Práve na základe praktických skúseností s ich využívaním, spoločnosti, ktoré sa na nás obrátili oceňujú naše poznatky s nimi a často krát sa rozhodnú podľa nášho odporúčania .

Príklad použitia Performance analysera v spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o. Bánovce nad Bebravou

                                     

       Grafické vyjadrenie sledovania celkovej efektívnosti zariadenia "OEE - CEZ" pomocou systému Performance analyser

                                     

Príklad použitia systému ANDON v spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting, s.r.o. Bánovce nad Bebravou - prínos cca 7% v efektívnosti
a presnom určení oblastí , ktoré spôsobujú najväčšie straty.

                                 Performance management  je v slovenskom preklade kultúra orientovaná na výkon. Je to úspešný  manažérsky systém ako namotivovať zamestnanca, aby sa na svoj proces, v ktorom je zapojený, pozeral očami majiteľa spoločnosti.  Hlavnými podmienkami pre úspešnosť  tohto systému je poznanie stratégie a cieľov  spoločnosti a aby tento systém pochopil a správal sa podľa neho aj vrcholový manažment a pochopil súvislosť medzi  firemnými, tímovými a individuálnymi cieľmi. Ak to tak nie je, je budovanie systému  veľkou stratou času a otravou pre zamestnancov. Ak však to akceptuje aj vrcholový manažment, a ide príkladom,  výkon a konkurencieschopnosť spoločnosti ide rýchlo dopredu a nositelia hodnoty a rastu celého podniku sa stávajú sami zamestnanci podniku spolu s manažmentom .

Zavedenie performance managementu trénujeme a zavádzame s veľkou radosťou, pretože máme na vlastnej skúsenosti overené,  že je to výborný overený manažérsky systém  úspešných spoločností vo svete. Budeme radi, ak nás v tomto smere oslovíte.

    

     Klaď zmenu kultúry, pred zmenou štruktúry

     Kultúra- očakávaný spôsob správania sa ľudí


V spolupráci so Slovenskou spoločnosťou údržby vykonávame výkonnostné audity údržby (VAU)

Trendy v riadení údržby vyžadujú neustály nárast vedomostí a manažérskych zručností pre zabezpečenie maximálnej pohotovosti, spôsobilosti technických zariadení pri súčasnom dosahovaní maximálnej kvality produkcie, bezpečnosti a ekologických požiadaviek na ich prevádzku.

Správne riadená údržba podporuje zabezpečenie cieľov organizácie, minimalizáciu rizík, teda optimalizáciu nákladov pri zvyšovaní požadovaných prínosov.    

Celý proces VAU preveruje politiku manažérstva údržby a jej súlad s politikou organizácie, stanovenie cieľov a procesy vykonávania údržby. Sleduje nastavené ukazovatele merania výkonnosti s využitím štandardizovaných ukazovateľov pre zlepšovanie procesov údržby.

Výsledkom tohto produktu je hĺbková analýza riadenia údržby, posúdenie silných a slabých stránok, návrh možností na zlepšovanie a zvyšovanie spokojnosti zainteresovaných strán (zákazníkov údržby). VAU otvára priestor pre nadviazanie spolupráce prevereného objektu so všetkými partnermi SSU, odborníkmi v riadení údržby v rámci Slovenska ako aj Európskej rodiny údržbárov (EFNMS, angl. European Federation of National Maintenance Societies).

 

Tento produkt nie je nástrojom pre vytváranie konkurenčných rozporov ale je nástrojom na hľadanie možností pre zlepšovanie a rozširovanie znalostí a zručností v riadení údržby!    


                            

             

Kontakt

Ing. Gabriel Dravecký,PhD.
GD PROJECT
Dolné Naštice 40
IČO: 45 467 129
DIČ: 1023447293
+421 905 432 078